12/4/08

***** Зүүгдэмээр......*****

Борооны ус намайг угаасаар
Борог өвсний дээр дуслахад
Бодрол гэмшил зэрэг ирж
Би тэнгэрээс зүүгдэмээр......

No comments: